Om Safeman

Safeman AB startade 1939 som en tillverkare av personlig skyddsutrustning. Företaget var därefter i många år främst inriktat på produktion av inredningsdetaljer till fordonsindustrin. Idag omfattar vår verksamhet allt från skräddarsydda detaljer till större volymenheter och färdigmonterade produkter till hela industrin.

Vi tar ansvar för helhet

Safeman AB skall sträva efter att vara en prioriterad samarbetspartner för kunder inom vårt segment av produkter och tjänster. Safeman AB har ambitionen att skapa kostnadseffektiva, heltäckande Miljömedvetna processer med de kortaste ledtiderna, från upphandling till leverans av produkt eller tjänst. Vi gör detta genom att följa våra kärnvärden som utgör grunden för våra arbetsrelationer med medarbetare, intressenter och våra partners.
• Respekt - med ledningens aktiva engagemang drives miljö, kvalitet, produktion, ekonomi i syfte att förbättra såväl arbetsmiljö, säkerhet, produktionsmiljö, innre och yttre i ett kretsloppstänkande. Målet är att allt arbete i företaget skall präglas av respekt för människan och av medarbetarskapet med möjlighet till kontinuerlig utveckling ut ifrån kärnvärdena. Medarbetarskap är ett aktivt förhållande i varje situation.
• Utveckling - produktegenskaper, leveranssäkerhet, miljöpåverkan samt kostnadseffektivitet skall vara ledstjärnor i all vad vi gör.
• Ansvar - De krav på organisationsstruktur, miljösytem, kvalitetssystem, tillvägagångsätt samt den utbildning av personal som krävs för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning, förordningar och standarder uppfylls och skall ständigt ses över.

Safeman AB har satt en grund för hur vi gör affärer och upprätthåller en konkurrensfördel ut ifrån vår Miljö och kvalitets policy . Våra värderingar och arbetssätt sätter standarden för allt vi gör och ut ifrån detta säkrar vi vår verksamhet
1. från vårt åtagande avseende produktion, kvalitet och leverans med öppen kommunikation
2. rättvis och etisk behandling,
3. leder verksamheten med integritet och respekt,
4. vårt fokus på att främja hälsosamma och säkra miljöer både på arbetet och i samhället.
5. Avseende på service, produktegenskaper, leveranssäkerhet, miljöpåverkan samt kostnadseffektivitet. Detta är ledstjärnor i allt vad vi gör.

Miljöpolicy
Safeman AB miljöpolicy syftar till att klargöra vår viljeinriktning och samtidigt vara ett rättesnöre för personalen i det dagliga och långsiktiga arbetet. Policyn syftar också till att ses som en deklaration riktad mot företagets intressenter, kunder, leverantörer och myndigheter.
Detta uppnår vi genom, att i all vår verksamhet, medvetet aktivt värna om miljön genom att:
• Regelbundet kontrollera och utvärdera verksamhetens miljöpåverkan, sätta upp mål, följa upp samt styra efter dem.
• Uppfylla kraven i tillämpliga lagar och föreskrifter.
• Ständigt förbättra miljöprestandan, genom tex. Att komprimera plastpåse emballering i anslutning till produktionsområdet.
• Förbygga föroreningar i den dagliga verksamheten.
• Arbeta för att minska utsläpp och buller.
• Använda material som är återvinningsbara och skonsamma mot miljön tex, återanvända formningsskrot, kapa ned större skrotbitar och sedan mala med syfte till att försäljas till granulatindustrin.
• Våra restprodukter, tex, emballering från leverantörer skall sorteras och hanteras så återvinning underlättas i största mån.
• Arbeta för minskad energiförbrukning.
• Vid nya affärer med etablerade leverantörer och långsiktiga partners ska miljökonsekvenserna bedömas och värderas samt kommuniceras med kunden och leverantören.
• Ge våra anställda utbildningar och informationer som därmed ger den kompetens som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöriktigt sätt.

Kvalitetspolicy
I vår bransch, som så många andras, ställs det stora krav på kvalitet, både avseende råmaterial, upphandling till produktionskvalite vilket syftar till att tillmötesgå överenskomna kvalitetsavgörande specifikationer. Kvaliteten är därför något grundläggande i allt vad vi gör, i hela vår struktur och vårt sätt att tänka.
Precis som våra kunder, så ställer vi alltid högsta möjliga krav på kvalitet i samtliga våra processer och på leverantörer. Vi jobbar alltid som en del i en process, där det är avgörande att alla bidrar. Safeman har därför en grundläggande syn, att organisation och produktionssystem skall syfta till att säkerställa våra åtaganden och till att vara en hållbar länk inom alla områden som berör hela diskussionen kring affären.
Vi tar med oss kvalitetstänket i allt vad vi gör, från upphandling till leverans.
Detta uppnås genom att:
• Umgänget med våra kunder och leverantörer skall ske på ett otvunget, proffsigt och korrekt sätt.
• I nya och förnyade affärsrelationer strävar vi efter att alla kända kvalitetsparametrar, avseende produkter, kommunikationer samt transaktioner är definierade med syfte att styra mot överenskomna krav och leveranser.
• Arbeta med ständiga förbättringar med syfte att överenskomna krav och specifikationer säkerställs över tid.
• Löpande Involvera och informera samtliga medarbetare om vårt kvalitetsarbete och kvalitetsresultat.
I verksamheten skall kvalitetsarbetet genomsyra på ett medvetet och systematiskt sätt genom att uppföljning och analyser används som underlag för fortsatt utveckling och säkra leveranser.

Share this content.